Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 1 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 1 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 2 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 2 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 3 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 3 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 4 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 4 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 5 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 5 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 6 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 6 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 7 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 7 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 8 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 8 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 9 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 9 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 10 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 10 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 11 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 11 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 12 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 12 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 13 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 13 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 14 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 14 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 15 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 15 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 16 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 16 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 17 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 17 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 18 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 18 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 19 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 19 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 20 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 20 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 21 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 21 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 22 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 22 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 23 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 23 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 24 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 24 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 25 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 25 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử 26 Trong 26

Trà An Lạc chăm sóc sức khỏe Phật tử - hình 26 Trong 26

Với sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe Chư Tôn Đức và Phật tử Việt Nam. Trong năm 2012 Thanh niên Phật tử Trà An Lạc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quý Phật tử trong các chương trình Phục vụ trà miễn phí tại các Chùa trên phạm vi toàn quốc.

Lành thay, đức Phật ra đời

Phat ra doi

Mùa hoa ưu đàm nở, vậy là mùa Phật Đản năm nay (PL: 2557 – DL: 2013) trong không khí hân hoan chào đón ngày Phật đản sinh của toàn thể nhân loại đã về gần hơn trong tâm tư người con Phật khắp nơi trên thế giới. Một Đức Phật lịch sử, đã thật sự có mặt trong cuộc sống lạc thú thế đời, nhưng lại có sự tu tập từ bỏ các dục, có sự thành tựu chứng đắc vô thượng an ổn, có hành đạo giáo hóa chúng sinh và có tịch diệt viên mãn.

Hãy trở lại chính mình và đối diện khổ đau

Dieu Tue

Hãy đối diện với cuộc sống bằng tất cả trái tim. Lấy khó khăn làm động lực phấn đấu. Rồi một ngày hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Và cuộc sống sẽ mang đến cho ta điều kì diệu.

Lễ bế mạc và trao giải các phần thi tại khóa tu tuổi trẻ “Cảm ơn cuộc đời”

62__640x480__468981959

Ngày 29 – 4 – 2013 (Nhằm ngày 20 – 3 năm Quý Tỵ ) tại Chùa Sủi, Gia Lâm, Hà Nội khóa tu tuổi trẻ “Cảm ơn cuộc đời” do CLB Hà Nội 14 Chữ tổ chức đã bước sang ngày thứ 3 với điểm nhấn là Gameshow “Phật Pháp Trong Tôi” và buổi lễ tổng kết, hoàn mãn khóa tu.

Sôi động khóa tu tuổi trẻ “cảm ơn cuộc đời”

80-640x480

Khác với những phút giây lắng đọng, xúc động trong đêm hoa đăng “Kết nối yêu thương” ở ngày khai mạc, đến ngày tu học thứ 2 này các tu sinh đã có những trải nghiệm hết sức sôi động, hào hứng với nhiều hoạt động văn nghệ, ngoại khóa đặc sắc.

Tuổi trẻ Thủ đô và khóa tu “Cảm ơn cuộc đời”

khoa-tu-tuoi-tre

Được biết, đây là khóa tu dành cho tuổi trẻ đầu tiên của CLB Hanoi 14 Chữ với thời khóa sinh hoạt rất hấp dẫn và quy mô được diễn ra trong khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm, từ ngày 27 – 29/4.

Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Thich Quang Duc

Để tưởng niệm công đức của Bồ tát Quảng Đức, các bậc Thánh Tăng, chư Thánh tử đạo đối với Đạo pháp Dân tộc, đồng thời giáo dục đạo lý Uống nước nhớ nguồn cho thế hệ hôm nay, ban truyền thông phát động cuộc thi thiết kế Logo

Tự hào khi nói “Tôi là Phật tử”

Tôi là Phật tử 10

Đối với thanh thiếu niên ngày nay, việc tìm đến với Phật Pháp là một vệc làm vô cùng thiết thực và hữu ích. Nhất là đối với thanh thiếu niên miền Bắc, nơi có một truyền thống Phật giáo lâu đời nhất Việt Nam nhưng lại hạn chế bởi quan niệm “Trẻ vui nhà, già vui chùa”.

Nếu chỉ còn một ngày để sống

dong_que_415289731

Cuộc sống là một bức tranh lột tả tâm hồn của bạn và bức tranh đó luôn tươi mới hay cũ kĩ, điều đó tùy thuộc vào bạn.

Bạn trẻ thủ đô với một ngày làm công quả

12

Ngày 14 – 3 – 2013 gần 100 thành viên CLB Hanoi 14 Chữ đã cùng nhau tới chùa Pháp Vân (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) phát tâm làm công quả, chấp tác giúp nhà chùa.

Phật tử Hà Nội “Ươm mầm Từ Bi” kết tình nhân ái

Phong sinh 31

Là chủ đề của hoạt động phóng sinh định kỳ hàng tháng do hơn 200 thành viên CLB Hanoi 14 Chữ thực hiện tại chùa Tảo Sách vào sáng chủ nhật, ngày 7 – 4 – 2013.

Bạn đang Sống hay đang tồn tại?

Phat tu 2

Vẫn những thói quen không biết bắt đầu tự bao giờ, cứ mỗi sáng thức dậy tôi thường đến bên cửa sổ hít một hơi thật dài, nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài và tự nhủ rằng, sẽ ổn thôi…